ΑΡΧΙΚΗ     ΑΡΘΡΑ     ΥΛΙΚΟ     ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ   

Παρακάτω παρουσιάζονται λογισμικὰ παραγωγῆς ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ.


HotPotatoes

Τὸ HotPotatoes εἶναι μιὰ ἐφαρμογὴ μὲ τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ δημιουργήσετε ἀσκήσεις διαφόρων εἰδῶν σὲ μορφὴ ἱστοσελίδας, γιὰ χρήση εἴτε στὸν τοπικὸ ὑπολογιστὴ εἴτε μέσω διαδικτυακοῦ χώρου. Ἡ ἄδεια χρήσης του εἶναι ἐλεύθερη.

Ἐχγειρίδιο Χρήσης
Ὁδηγίες (καὶ παραδείγματα)
Σύντομες Ὁδηγίες (μὲ παραδείγματα)
Ὁδηγίες - παραλλαγὲς (στὴν κατηγορία Ἐκπαιδευτικὸ λογισμικό)
Κατεβάστε τὸ HotPotatoes 6.3 ἀπὸ ἐδῶ (ἐπιλέξτε τὸν ἐγκαταστάτη γιὰ τὸ λειτουργικὸ τοῦ ὑπολογιστῆ σας)

Ἐδῶ καὶ ἐδῶ θὰ βρεῖτε ὑλικὸ φτιαγμένο μὲ τὸ HotPotatoes.


Quandary

Τὸ Quandary εἶναι μιὰ ἐφαρμογὴ γιὰ τὴ δημιουργία λαβυρίνθων δράσης σὲ μορφὴ ἱστοσελίδας. Ἕνας λαβύρινθος δράσης εἶναι ἕνα εἶδος διαδραστικῆς διαδικασίας στὴν ὁποία ὁ χρήστης βρίσκεται ἐνώπιον μιᾶς προβληματικῆς κατάστασης, ὅπου τοῦ προτείνονται ὁρισμένες λύσεις. Ὅταν ἐπιλέξει μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς λύσεις, ὁδηγεῖται ἐνώπιον μιᾶς νέας προβληματικῆς κατάστασης μὲ τὶς δικὲς της προτεινόμενες λύσεις κ.ο.κ. Αὐτὸ τὸ διακλαδιζόμενο δέντρο λήψης ἀποφάσεων μοιάζει μὲ ἕναν λαβύρινθο, ἐξοῦ καὶ τὸ ὄνομα «λαβύρινθος δράσης».
Οἱ λαβύρινθοι δράσης μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ πολλοὺς σκοπούς, ὅπως: ἐπίλυση προβλήματος, διάγνωση, διαδικαστικὴ κατάρτιση, ἔρευνες/ἐρωτηματολόγια. Ἡ ἄδεια χρήσης τοῦ Quandary εἶναι ἐλεύθερη.

Ὁδηγὸς ἐκμάθησης
Παραδείγματα
Κατεβάστε τὸ Quandary 2.4 ἀπὸ ἐδῶ (ὁ ἐγκαταστάτης διατίθεται μόνο γιὰ Windows)
-- Ἄν ἐγκαταστήσατε τὸ Quandary 2.4 καὶ θέλετε τὸν ὁδηγὸ ἐκμάθησης καὶ τὰ παραδείγματα στὰ ἑλληνικά, τότε ἀποσυμπιέστε τὸ Quandary-el.zip μέσα στὸν φάκελο ἐγκατάστασης τοῦ Quandary στὰ Windows, ἀντικαθιστώντας τὰ ὑπάρχοντα περιεχόμενα ποὺ εἶναι στὰ ἀγγλικά. Ὁ φάκελος ἐγκατάστασης τοῦ Quandary εἶναι συνήθως: [C:\Program Files\Quandary2]


Ὑλικὸ ποὺ φτιάχτηκε μὲ τὸ Quandary:

Ἐκπαιδευτικὸ παιχνίδι: Οἱ ἆθλοι τοῦ Ἡρακλῆ
Ἐκπαιδευτικὸ παιχνίδι: Φωτοσύνθεση
Παιχνίδι γνώσεων: Τὸ ὀρυχεῖο τῶν νάνων
Παιχνίδι γνώσεων: Ἀποστολὴ στὸν Ἄρη
Διαγνωστικό παιχνίδι: Μάθε τί εἴδους τηλεθεατὴς εἶσαι
Παιχνίδι: Μάντεψε τί σκέφτομαι
Παιχνίδι-περιπέτεια: Ναυαγός


Scratch

Τί εἶναι τὸ Scratch;
Τὸ Scratch (http://scratch.mit.edu) εἶναι ἕνα ἐκπαιδευτικὸ περιβάλλον προγραμματισμοῦ, μὲ ἐλεύθερη ἄδεια χρήσης, ποὺ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὴν ὁμάδα Lifelong Kindergarten στὸ MIT Media Lab.
Διαθέτει γραφικὴ γλῶσσα προγραμματισμοῦ μὲ τὴν ὁποία καθιστᾶ πιὸ προσιτὸ τὸν προγραμματισμὸ στὰ παιδιὰ (ἀπὸ 8 ἐτῶν καὶ ἄνω), τοὺς ἐφήβους καὶ ἄλλους ἀρχάριους προγραμματιστές.

Προγραμματιστικὸ ὑπόδειγμα:
Τὸ Scratch εἶναι ἕνα περιβάλλον προγραμματισμοῦ στό ὁποῖο οἱ χρῆστες δημιουργοῦν προγράμματα μὲ βάση τὸ ὑπόδειγμα τῆς θεατρικῆς σκηνῆς. Ὁ προγραμματιστὴς ἔχει στὴ διάθεσή του μιὰ σκηνή (κεντρικὴ ὀθόνη τῆς ἐφαρμογῆς) στὴν ὁποία δημιουργεῖ ἀντικείμενα (μορφὲς καὶ σκηνικά) ἐπιλέγοντας ἀπὸ μιὰ συλλογὴ ἤ ζωγραφίζοντας τὰ δικά του. Τὰ ἀντικείμενα τῆς σκηνῆς μποροῦν νὰ ἀλληλεπιδροῦν μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν χρήστη μὲ βάση προκαθορισμένη συμπεριφορὰ ποὺ ὁρίζει ὁ χρήστης-προγραμματιστής. Ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀντικειμένων ὁρίζεται μὲ τὸ σύρσιμο δομικῶν στοιχείων τὰ ὁποῖα ἀναπαριστοῦν ἐνέργειες-ἐντολές, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται σὲ ἕνα ἀντικείμενο. Τὰ δομικὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴ γλῶσσα προγραμματισμοῦ τοῦ Scratch. Ὁ σχεδιασμὸς μὲ δομικὰ στοιχεῖα ἐπιτρέπει τὸν εὔκολο προγραμματισμὸ μὲ ἐξάλειψη τῶν λαθῶν στὴ σύνταξη, ἐπιτρέποντας ἀνάδραση ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ εἶναι στοιβαγμένα τὰ δομικὰ στοιχεῖα καὶ δίνοντας δυνατότητες ἄμεσης ἐκτέλεσης γιὰ πειραματισμό.

Τί μπορῶ νὰ φτιάξω μὲ τὸ Scratch;
Τὰ ἔργα ποὺ ἀναπτύσσει κανεὶς μὲ τὸ Scratch μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσικὴ καὶ ἤχους. Τὸ Scratch δίνει τὴ δυνατότητα δημιουργίας ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, κινουμένων σχεδίων, ἀλληλεπιδραστικῶν ἱστοριῶν κ.ἄ. Ἐπιτρέπει στὸν χρήστη νὰ μοιραστεῖ τὶς δημιουργίες του στὸ διαδίκτυο (http://scratch.mit.edu) ὅπου ὑπάρχει ζωηρὴ κοινότητα χρηστῶν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.

Τί ἐξυπηρετεῖ ἡ κοινότητα τοῦ Scratch;
Ἡ κοινότητα δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάξει κανεὶς ἰδέες καὶ ἀπόψεις μὲ ἄλλους δημιουργοὺς καὶ νὰ ἐμπλακεῖ ἐνεργὰ σὲ μιὰ κοινότητα πρακτικῆς καὶ μάθησης. Κάθε μέλος τῆς κοινότητας διαθέτει δικό του χῶρο γιὰ τὴν ἔκθεση τῶν ἔργων του, μπορεῖ νὰ σχολιάζει τὰ ἔργα ἄλλων, νὰ κατεβάσει τὶς ἐφαρμογὲς ποὺ τοῦ ἀρέσουν στὸν δίσκο του καὶ νὰ ἔχει πλήρη πρόσβαση στὸν τρόπο ποὺ ἔχουν φτιαχτεῖ ὥστε νὰ τὶς ἐπαναχρησιμοποιεῖ. Ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση τῶν προγραμμάτων εἶναι ἀκόμα ἕνα στοιχεῖο ποὺ συνεισφέρει στὴ γρήγορη ἐκμάθηση καὶ τὴν παραγωγικότητα μὲ τὸ Scratch.

Ἐκπαιδευτικὰ κίνητρα;
Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ Scratch εὐνοεῖ σκόπιμα τοὺς ἀρχάριους προγραμματιστές. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραγωγὴ ἐφαρμογῶν ὡς ἐκπαιδευτικὸ περιβάλλον, στοχεύει στὴν ἀνάπτυξη βασικῶν ἱκανοτήτων, ὅπως εἶναι ἡ δημιουργική σκέψη, ἡ σαφὴς επικοινωνία, ἡ συστηματικὴ ἀνάλυση, ἡ ἀποδοτικὴ συνεργασία, ὁ ἐπαναληπτικο-προοδευτικὸς σχεδιασμός, οἱ δεξιότητες τῆς διὰ βίου μάθησης. Γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τὸ Scratch ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα βολικὸ ἐργαλεῖο παραγωγῆς ψηφιακοῦ μαθησιακοῦ ὑλικοῦ.

Ὑλικὸ γιὰ τὸ Scratch;
Ὁδηγὸς χρήσης γιὰ ἀρχάριους
Ἐγχειρίδιο χρήσης
http://info.scratch.mit.edu/Languages (φυλλάδια καὶ ἄλλο ὑλικό)
Κατεβάστε τὸ Scratch 1.4 ἀπὸ ἐδῶ (ἐπιλέξτε τὸν ἐγκαταστάτη γιὰ τὸ λειτουργικὸ τοῦ ὑπολογιστῆ σας)
-- Ἄν ἐγκαταστήσατε τὸ Scratch 1.4 καὶ δέν ἔχετε ὀθόνες βοήθειας στὰ ἑλληνικά, τότε ἀποσυμπιέστε τὸ Help14_el.zip μέσα στὸν φάκελο ἐγκατάστασης τοῦ Scratch (στὰ Windows συνήθως εἶναι C:\Program Files\Scratch).

Βίντεο γιὰ τὸ Scratch μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους:
http://www.youtube.com/watch?v=yQN095JslGE (Εἰσαγωγὴ στὸ Scratch)
http://www.youtube.com/watch?v=H2XDuInIXfY (Ἐπίδειξη γραφικῶν ἐφὲ στὸ Scratch)
http://www.youtube.com/watch?v=nIUE4XBbB2k (Χρήση τοῦ Scratch στὴν τάξη)

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐπίσημο δικτυακὸ τόπο τοῦ Scratch, ἐπιμορφωτικὸ ὑλικὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε:
http://www.makolas.blogspot.com
http://kserafeim.pblogs.gr
top-10-links-scratch


Εἰσαγωγὴ ἔργου Scratch σὲ ἱστοσελίδα


BK 1/2011
Free Web Hosting