Ἐκτέλεση ἀπομακρυσμένου ἔργου Scratch σὲ ἱστοσελίδα

Παρακάτω εἶναι ἕνα δοκιμαστικὸ ἔργο Scratch τὸ ὁποῖο ἐκτελεῖται σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα, ἀλλὰ βρίσκεται ἀποθηκευμένο στὸν ἱστοχῶρο τοῦ Scratch. Δὲν ἀπαιτεῖται ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Scratch στὸν ὑπολογιστή. Ἀπαιτεῖται τὸ πρόσθετο τῆς java ἐγκατεστημένο στὸν ἱστοπεριηγητή.

Your browser needs java to view projects

Μάθετε περισσότερα γιὰ αὐτό τὸ ἔργο


Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μὲ εἰσαγωγὴ τοῦ παρακάτω κώδικα μέσα στὸ ἀρχεῖο html.


<applet id="ProjectApplet" style="display:block" 
 code="ScratchApplet" codebase="http://scratch.mit.edu/static/misc" 
 archive="ScratchApplet.jar" height="387" width="482">
<param name="project" value="../../static/projects/katsba65/652233.sb">
<h3>Your browser needs java to view projects</h3></applet>
<a href="http://scratch.mit.edu/projects/katsba65/652233" 
target="main">Μάθετε περισσότερα γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο</a>
Βεβαίως, ὁ κώδικας αὐτὸς ἀφορὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο (ἐδῶ τό ...652233.sb).
Ἐὰν θέλετε τὸν ἀντίστοιχο κώδικα γιὰ τὸ ἀγαπημένο σας ἔργο, ποὺ βρίσκεται ἀναρτημένο στὸν ἱστοχῶρο τοῦ Scratch, αὐτὸ θὰ τὸ κάνετε ἀντιγράφοντας τὸν κώδικα ἀπὸ τὸ πεδίο Σύνδεσμος πρὸς τὸ ἔργο (Link to this Project) ποὺ θὰ βρεῖτε στὴν ἱστοσελίδα προβολῆς τοῦ ἔργου.

Ἡ χρήση τοῦ παραπάνω κώδικα html εἶναι ἀπαραίτητη, ὄταν θέλετε νὰ εἰσάγετε ἕνα ἔργο Scratch στὴν προσωπικὴ σας ἱστοσελίδα καὶ ἐφόσον ἔχετε πρόσβαση στὸν κώδικά της.
Σὲ σελίδες ποὺ δέν ἔχετε πρόσβαση στὸν κώδικα, ὅπως στὸ Facebook, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσετε τὴν κατάλληλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸν παραπάνω Σύνδεσμο πρὸς τὸ ἔργο. Ὅμως τὸ ἔργο δέν θὰ "παίζει ζωντανά" στὶς περισσότερες περιπτώσεις -- ἁπλῶς θὰ εἰσάγεται μιὰ εἰκόνα μὲ σύνδεσμο πρὸς τὸ ἔργο, ὅπως παρακάτω:

Scratch Project


Τοπικὴ ἐκτέλεση ἔργου Scratch σὲ ἱστοσελίδα - χωρὶς σύνδεση στὸν ἱστοχῶρο τοῦ Scratch

Ἐὰν θέλετε τὸ ἔργο Scratch νὰ ἐκτελεῖται τοπικά (δηλαδὴ μέσα ἀπὸ ἕναν φάκελο τοῦ ὑπολογιστῆ σας ἤ τοῦ προσωπικοῦ σας ἱστοχώρου), τότε βάλτε στὸν ἴδιο φάκελο τὸ ἀρχεῖο τοῦ ἔργου (πχ TEST.sb) μαζὶ μὲ τὰ ἀρχεῖα ScratchApplet.jar καὶ soundbank.gm καὶ εἰσάγετε τὸν παρακάτω κώδικα στὸ ἀρχεῖο html.


<APPLET id="ProjectApplet" style="display:block" code="ScratchApplet" 
 codebase="./" archive="ScratchApplet.jar" height="387" width="482">
<PARAM name="project" value="TEST.sb">
<B>Γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ βλέπετε ἔργα τοῦ Scratch, πρέπει νὰ 
ἐγκαταστήσετε τὸ πρόσθετο τῆς <A href="http://java.com/en/download/" 
target="main">java</A>.</B></APPLET>
Φυσικά, θὰ πρέπει νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ TEST.sb μὲ τὸ ὄνομα τοῦ δικοῦ σας ἀρχείου.
Ἀπαιτεῖται ἐγκατεστημένο τὸ πρόσθετο τῆς java στὸν ἱστοπεριηγητή.


(katsba65)

Free Web Hosting