ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ   ΓΡΑΦΗ

Γϱάψϵ ὅϖωϲ ἔɣϱαϕαν κατὰ τοὺϲ τϵλϵυταίουϲ αἰῶνϵϲ τῆϲ ἀνατολικῆϲ ῥωμαϊκῆϲ αὐτοκϱατοϱίαϲ.


Πληκτρολόγιο

Παραλλαγὲς

Πληροφορίες


Άδεια Creative Commons
Τὸ λογισμικὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐλεύθερα γιὰ μὴ ἐμπορικοὺς σκοπούς.

BK 5/2015

Free Web Hosting