Σύμβολα υποδιαιρέσεων-πολλαπλασίων

  
Αντιστοίχησε τις δυνάμεις (αριστερά) με τα σύμβολά τους (δεξιά).
10–6
10–3
10–2
10–1
103
106
Free Web Hosting