Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Παραθετικὰ ἐπιθέτων

  
Ἐπίλεξε ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες τὰ ἐπίθετα τῶν παραθετικῶν.
ὁ παλαίτερος
ὁ παλαίτατος
ὁ ἰσαίτερος
ὁ ἰσαίτατος
ὁ πλησιέστερος
ὁ πλησιαίτερος
ὁ πλησιέστατος
ὁ πλησιαίτατος
ὁ ἰδιαίτερος
ὁ ἰδιώτερος
ὁ ἰδιαίτατος
ὁ ἰδιώτατος
ὁ φιλαίτερος
ὁ φίλτερος
ὁ φιλαίτατος
ὁ φίλτατος
ὁ, ἡ αἰσχίων
τὸ αἴσχιον
ὁ αἴσχιστος
ὁ, ἡ ἡδίων
τὸ ἥδιον
ὁ ἥδιστος
ὁ, ἡ καλλίων
τὸ κάλλιον
ὁ κάλλιστος
ὁ, ἡ θάττων
τὸ θᾶττον
ὁ, ἡ ταχίων
τὸ τάχιον
ὁ τάχιστος
ὁ, ἡ ἐχθίων
τὸ ἔχθιον
ὁ ἔχθιστος
ὁ μήκιστος
ὁ, ἡ βραχίων
τὸ βράχιον
ὁ βράχιστος
ὁ οἴκτιστος
ὁ, ἡ ἀλγίων
τὸ ἄλγιον
ὁ ἄλγιστος
ὁ, ἡ ἀμείνων
τὸ ἄμεινον
ὁ ἄριστος
ὁ, ἡ βελτίων
τὸ βέλτιον
ὁ, ἡ κρείττων
τὸ κρεῖττον
ὁ κράτιστος
ὁ, ἡ λῴων
τὸ λῷον
ὁ λῷστος
ὁ, ἡ πλείων
ὁ, ἡ πλέων
τὸ πλεῖον
τὸ πλέον
ὁ πλεῖστος
ὁ, ἡ χείρων
τὸ χεῖρον
ὁ χείριστος
ὁ, ἡ ἐλάσσων
τὸ ἔλασσον
ὁ ἐλάχιστος
ὁ, ἡ ἥσσων
τὸ ἧσσον
ὁ, ἡ μείων
τὸ μεῖον
ὁ, ἡ ῥᾴων
τὸ ῥᾷον
ὁ ῥᾷστος
ὁ, ἡ μείζων
τὸ μεῖζον
ὁ μέγιστος
Free Web Hosting