Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Λεξιλόγιο - ρήματα

  
Ἐπίλεξε ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες τὴ σημασία τῶν λέξεων.
ἄγαμαι
ἀγείρω
ἄγω
ᾄδω
αἰδοῦμαι (-έομαι)
αἱροῦμαι (-έομαι)
αἴρω
αἰρῶ (-έω)
αἰτῶ (-έω)
αἰτιῶμαι (-άομαι)
ἁλίσκομαι
ἀνιῶ (-άω)
ἀπόλλυμι, ἀπολλύω
ἅπτω
βαίνω
ἀφικνοῦμαι (-έομαι)
ἄχθομαι
βιάζομαι
βλέπω
βούλομαι
δάκνω
δέομαι
διακονῶ (-έω)
δίδωμι
δοκῶ (-έω)
δύναμαι
ἐῶ (-άω)
ἐγείρω
ἔθω
ἐλαύνω
ἐσθίω
ἥδομαι
θεραπεύω
θεωρῶ (-έω)
θλίβω
ἵημι
ἵστημι
καθεύδω
κάμνω
κεῖμαι
κεράννυμι
κλῶ (-άω)
κωλύω
λανθάνω
λοιδορῶ (-έω)
μεθίστημι
μιμνήσκω
νέμω
νέω
οἶδα
οἴομαι
ὀλοφύρομαι
ὄμνυμι, ὀμνύω
ὀνίνημι
ὁρῶ (-άω)
παίω
περαίνω
πετάννυμι
πήγνυμι, πηγνύω
πίμπλημι
πίμπρημι
πονῶ (-έω)
πτύσσω
πυνθάνομαι
ῥήγνυμι, ῥηγνύω
ῥώννυμι, ῥωνύω
σείω
σκεδάννυμι
σκοπῶ (-έω)
σκώπτω
στέλλω
τείνω
τίθημι
τίκτω
τιτρώσκω
τύπτω
ὑπισχνοῦμαι (-έομαι)
φαίνω
φημὶ
φύρω
χαλῶ (-άω)
χέω
χρῶμαι (-ήομαι)
ὠνοῦμαι (-έομαι)
Free Web Hosting