Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Λεξιλόγιο - οὐσιαστικὰ

  
Ἐπίλεξε ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες τὴ σημασία τῶν λέξεων.
ὁ, ἡ αἴξ (αἰγός)
τὸ ἄλγος
ὁ ἀλέκτωρ (-ορος)
ἡ ἅλς (ἁλός)
ἡ ἀλώπηξ (-εκος)
ἡ ἁμαρτία
τὸ ἀνάθημα
ὁ ἄναξ
ἡ ἄροσις (-εως)
ἡ βρῶσις (-εως)
ἡ βύρσα (-ης)
ἡ γαλῆ
ἡ γαστήρ (γαστρός)
ἡ γένεσις (-εως)
ἡ γλαῦξ (γλαυκός)
ἡ γραῦς (γραός)
τὸ δέος (-ους)
ἡ διαβολὴ
ἡ δόξα (-ης)
ὁ δρυμὸς
τὸ ἔαρ (ἔαρος)
ὁ ἐνιαυτὸς
τὸ ἔριον
ἡ εὐδία
τὸ εὖρος (-ους)
ἡ ἠλακάτη
ὁ ἧλος
ἡ ἴασις (-εως)
ὁ ἰὸς
ὁ καιρὸς
τὸ κλέος (κλέους)
ἡ κλῖμαξ (-ακος)
ὁ κλύδων (-ωνος)
ἡ κρᾶσις (-εως)
τὸ κράτος
ὁ κύων (κυνός)
τὸ κώλυμα
ἡ μῆνις (μήνιος)
ἡ ναῦς (νεώς)
ὁ ὄμβρος
ὁ ὄνος
ὁ, ἡ ὄρνις (ὄρνιθος)
ὁ ὄφις (-εως)
ὁ παράδεισος
ἡ παραμυθία
ἡ παῦλα (-ης)
ἡ περιουσία
τὸ πνεῦμα
ὁ πώγων (-ωνος)
ἡ ῥᾳστώνη
ἡ ῥύμη
ἡ ῥῶσις (-εως)
τὸ σῆμα
ὁ σκύμνος
ἡ σποδὸς
ὁ τέττιξ (-ιγος)
ἡ τρυφὴ
ἡ ὕβρις (-εως)
ὁ ὑετὸς
ἡ ὑλακὴ
ἡ φωνὴ
ἡ ᾠδὴ
Free Web Hosting