Ἀρχαῖα Γ΄ Γυμνασίου

Λεξιλόγιο - ἐπίθετα

  
Ἐπίλεξε ἀπὸ τὶς πτυσσόμενες λίστες τὴ σημασία τῶν λέξεων.
ἀγαθός, -ή, -ὸν
ἀδέκαστος, -ος, -ον
ἀΐδιος, -ος, -ον
αἰσχρός, -ά, -ὸν
ἄκων, -ουσα, -ον
ἀλγεινός, -ή, -ὸν
ἀλλότριος, -ία, -ον
ἀμείνων, -ων, ἄμεινον
ἀρωγός, -ός, -ὸν
βραδύς, -εῖα, -ὺ
δαψιλής, -ής, -ὲς
δεινός, -ή, -ὸν
ἑκών, -οῦσα, -ὸν
ἐλάσσων, -ων, ἔλασσον
ἐναργής, -ής, -ὲς
ἐνιαύσιος, -ιος, -ιον
ἑωθινός, -ή, -ὸν
ἡδύς, -εῖα, -ὺ
ἥκιστος, -ίστη, -ιστον
ἥσσων, -ων, -ον
θάττων, -ων, -ον
ἴδιος, -ία, -ιον
ἱλαρός, -ά, -ὸν
ἵλεως, -ως, -ων
ἰσχνός, -ή, -ὸν
ἰταμός, -ή, -ὸν
κακός, -ή, -ὸν
καλός, -ή, -ὸν
κρείτων, -ων, -ον
λῴων, -ων, -ον
μείζων, -ων, -ον
παννύχιος, -ιος, -ιον
ῥᾴδιος, -ία, -ιον
ῥάθυμος, -ος, -ον
ὕπατος, -άτη, -ατον
φαιδρός, -ά, -ὸν
χαλεπός, -ή, -ὸν
χρηστός, -ή, -ὸν
ὡραῖος, -αία, -αῖον
Free Web Hosting