Ισοδύναμες διαιρέσεις

Βρες ποια διαίρεση είναι ισοδύναμη (δίνει το ίδιο πηλίκο) με αυτή που δίνεται.

 

ΒΚ (5/2013)

Free Web Hosting