Συλλαβισμός

Συλλαβισμός

Συλλαβισμός είναι ο χωρισμός μιας λέξης σε συλλαβές.
Ο συλλαβισμός γίνεται με βάση ορισμένους κανόνες:

Ένα σύμφωνο που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. Π.χ. έ-να

Δυο σύμφωνα που βρίσκονται ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται μαζί με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη. Π.χ. ά-κρη (από κρ αρχίζει η ελληνική λέξη κράτος)
Αν δεν αρχίζει ελληνική λέξη, τότε χωρίζονται. Π.χ. άν-θος (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από νθ)

Τρία σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το επόμενο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα. Π.χ. ε-χθρός (από χθ αρχίζει η λέξη χθες)
Αν δεν αρχίζει ελληνική λέξη, τότε το πρώτο πάει με το προηγούμενο φωνήεν και τα άλλα με το επόμενο. Π.χ. άν-θρω-πος (δεν αρχίζει λέξη από νθ)

Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται. Π.χ. γράμ-μα, άγ-γε-λος

Δεν χωρίζονται τα δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι), οι συνδυασμοί (αυ, ευ, ηυ), οι δίφθογγοι (αη, αϊ, οη, οϊ) και οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (ια, ιο, κλπ).

 

ΒΚ (10/2010)

Free Web Hosting